Project Description

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên dự án

Tháng 7/2016 thi công TSA (Thermal Spray Aluminium) Topside Daman Project tại PTSC M&C

Phạm vi công việc
Loại hình Dự án
Ngày
Khách hàng
Nhà thầu  NamAnhVuBlast

Những dự án gần đây