Project Description

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên dự án

Sửa chữa cống Ba Lai, Bình Đại, Bến Tre.

Phạm vi công việc
Loại hình Dự án
Ngày
Khách hàng
Nhà thầu  NamAnhVuBlast

Những dự án gần đây