Project Description

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên dự án

Phun kẽm dàn khoan Tam Đảo

Phạm vi công việc
Loại hình Dự án
Ngày
Khách hàng
Nhà thầu  NamAnhVuBlast

 

Những dự án gần đây